ติดตั้งตู้คอนโทรล

ติดตั้งตู้คอนโทรล

           ตู้คอนโทรล ตู้ MDB (Main Distribution Board)(Indoor Type) เป็นตู้เมนที่ใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลังหรือแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ที่ใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำงานโดยนำไฟฟ้าที่ได้รับมาจากหม้อแปลงที่มาจากการไฟฟ้า แล้วทำการจ่ายโหลดไปยังแผงจ่ายไฟย่อยในส่วนต่างๆของอาคารหรือโรงงาน โดยการติดตั้งควรพิจารณาจาก ระดับแรงดันไฟฟ้า , พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจร เป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้ง ไม่สามารถติดตั้งเองได้ เป็นงานที่ต้องให้ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ติดตั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่ใช้งานโดยแท้จริงเพราะความจริงใจต่อลูกค้าคืองานบริการของเรา

          MDB (Main distribution board ) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

          SDB (Sub distribution board ) เป็นตู้ควบคุมย่อย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ PB หรือ Load Center หลายๆตู้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร

          PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้                                                            ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Load