ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

         หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ โดยในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามี 3 แบบคือ
                1. แบบแขวน ใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาดตั้งแต่ 10-160 KVA
                2. แบบนั่งร้าน ใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 50-250 KVA (กฟภ) และตั้งแต่ 50 - 500                       KVA (เฉพาะราย) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3000 กิโลกรัม
                3. แบบตั้งพื้น ใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 315-2,000 KVA  
           
            ซึ่งการติดตั้งทั้ง 3 แบบนี้ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงมาก เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน หากติดตั้งไม่ดีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อาศัยได้ ทั้งนี้หลังจากติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วจำเป็นต้องทำการตรวจเช็คและ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยปกติทั่วไปควรตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า