ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ

              ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป จะเรียกว่า ระบบไฟฟ้าแรงสูง  ส่วนระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ จะเรียกว่า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล และมีการสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องส่งด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้สายไฟฟ้าที่อยู่สูงกว่ามักจะมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่าสายไฟฟ้าที่อยู่ต่ำกว่า จึงเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ที่จะสามารถติดตั้งการส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ